Podmínky pro další přípravu Blanky 2 v rámci územního řízení

Základní rámec zprovoznění Blanky 2

Základní podmínky zprovoznění Blanky 2 jsou obecně známé: Městský okruh nemá být zprovozněn dříve než (celý) Silniční okruh kolem Prahy. Tedy včetně vysoce problémového úseku na severu a úseku na severovýchodě, jehož územní příprava je teprve v počátku. Další významnou podmínkou (díky které mimochodem EIA vůbec pozitivně vyšla), je zavedení mýta v oblasti uvnitř Městského okruhu nejpozději s jeho zprovozněním. Podle náměstka primátorky pro dopravu Petra Dolínka je dokončení okruhu pražskou prioritou. Dohled nad podmínkami, které by mohly být opomenuty, je tak nezbytný.

 

Dle stavebního zákona je nejbližším krokem územní přípravy staveb Blanky 2 územní řízení. EIA ale stanovila i podmínky, bez jejichž splnění nemůže být územní řízení zahájeno. Respektive zahájeno být může, nesplnění podmínek je ale pravděpodobně dostačující okolností k tomu, aby bylo územní řízení v počátku přinejmenším odloženo do jejich splnění. Kromě řady podmínek globálních, je zde také mnoho těch, které se týkají konkrétních lokalit na Praze 8, 9 a 10 a mohou tak být zajímavé pro všechny, komu v daných lokalitách leží na srdci kvalita životního prostředí a veřejného prostoru.

 

Základní podmínkou platnou v této době je, že územní řízení na stavby Blanky 2 nemůže být zahájeno dříve, než bude vytvořena a s veřejností konzultována rozsáhlá urbanistická analýza. Došlo-li by k zahájení územního řízení bez toho, aby byla široká veřejnost vyzvána k participaci na přípravě této analýzy (například sdělovacími prostředky), dojde tím k porušení podmínek EIA. V pražském rozpočtu na letošní rok je na územní přípravu Blanky 2 několik desítek milionů Kč, lze tak jen doufat, že veřejnost bude do této přípravy skutečně v souladu s podmínkami EIA zapojena.

 

Podle jedné z podmínek také Zadavatel poskytne veřejnosti součinnost při vypořádání případných námitek nebo návrhů na změny v podobě PD a vysvětlí jednotlivé své kroky. Asi přichází čas si tuto součinnost vyžádat – a to platí nejen pro naši organizaci. O tom, jak se Blanka 2 připravuje, by se měli zajímat všichni, kdo budou Blankou 2 jakkoliv dotčeni.

am blanka2_png-580x469

 

Podívejme se na část podmínek podrobněji.

 

Poznámka 1: podmínky v tomto článku jsou pro orientaci číslovány dle klíče č. stavby / č. podmínky, u podmínek, které se týkají všech staveb, je doplněno “vše”.

Poznámka 2: Posudky EIA na jednotlivé stavby Blanky 2 včetně kompletního znění podmínek si můžete stáhnout zde .

 

Globální podmínky před zahájením územního řízení

 

(vše;0081/47): Průběžně informovat širokou veřejnost s možností zapracování případných požadavků před zahájením DÚR.”

 

(vše;0081/55): “V další přípravě PD (urbanistická analýza, podrobná studie, DÚR, dokumentace pro stavební povolení) zajistit transparentní průběh, dlouhodobou minimalizaci negativního vlivu záměru na životní prostředí a urbanismus města, realizaci jmenovaných záměrů v podmínkách maximálního dosažitelného konsensu, průběh realizace záměru s minimem dodatečně vzniklých požadavků, omezení víceprací a dodatečného navyšování nákladů na realizaci záměru, průběžné informování široké veřejnosti o vývoji projekčních prací a maximální zapojení zainteresovaných osob, organizací a jednotlivých složek MHMP do rozhodování o konečném urbanistickém řešení lokalit zasažených výstavbou záměru.”

 

(vše;0081/56): “Jako základní podklad pro další přípravu ve spolupráci s veřejností vytvořit urbanisticko – dopravně analytickou dokumentaci současného i navrhovaného stavu, rozšířenou navíc o tzv. problémové výkresy (se zachycením pozitivních i negativních jevů). Tento dokument v průběhu přípravy projednávat i s účastí veřejnosti a její podněty dále zapracovávat, na základě tohoto podkladu poté následně přistoupit k prověřování podrobnějších variant konceptu a následně návrhu.”

(vše;0081/245) Požadavky Rady hlavního města Prahy, Komise pro cyklistickou dopravu:

 • a) Realizace souboru staveb MO č. 0081 a č. 0094 a LS je možná pouze při aplikaci plánovacích opatření na úrovni dopravní koncepce města v souladu s Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1701 ze dne 21. 9. 2010, eliminujících zcela nežádoucí efekt celkového nárůstu automobilové dopravy z hlediska vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel (optimalizační opatření).
 • b) Zklidnění provozu na místních sběrných a obslužných komunikacích v koridoru, resp. v zájmovém území posuzovaného souboru staveb MO č. 0081 a č. 0094 a LS (viz doporučení č. 1), bude nezbytně využito k aplikaci vhodných opatření ke zvýšení komfortu bezmotorové dopravy, tj. zavedení opatření integrujících cyklistickou dopravu a zlepšení podmínek pěší dopravy.
 • c) Před vlastním vypracováním dalšího stupně (DÚR) bude celý záměr (vybraná varianta, resp. kombinace předkládaných variant) podrobněji prověřen, porovnán a vyhodnocen ve variantách dopravně – organizačního a urbanistického řešení jednotlivých křižovatek a křížení (zejména MÚK V Olšinách, Českobrodská, Novovysočanská, Balabenka, U Kříže a Vychovatelna) tak, aby byly podmínky individuální a veřejné, resp. motorové a bezmotorové dopravy vyrovnané, kvalitativně srovnatelné. Výsledné řešení, sloužící jako podklad pro DÚR, bude zajišťovat odpovídající kvalitu veřejného prostoru a podmínky bezmotorové, resp. cyklistické dopravy v souladu s Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 0544 ze dne 29. 4. 2003 a č. 1776 ze dne 26. 10. 2010.

 

Stavba 0081 (Pelc-Tyrolka – Balabenka)

 

(0081/72)
Před DÚR zahájit fázi studijního ověření citlivých lokalit pro celý komplex staveb MO a LS a zahrnout do něj jednotlivé požadavky na řešení kritických míst pro odstranění bariér v území a pro dopravně urbanistické řešení. V rámci těchto dopravně urbanistických studií zohlednit již vznesené připomínky Komise pro cyklistickou dopravu a požadavky vznesené v průběhu procesu EIA. Jedná se o návrh řešení následujících lokalit v rámci celého souboru staveb MO a LS:

 • a) Lokalita nyní zklidněných ulic Na Stráži – Na Vartě – Střížkovská, kde má dojít k nárůstu automobilové dopravy.
 • b) Davídkova – Vychovatelna, Čuprova a Balabenka, Na Žertvách – Kovanecká, prostup pod železniční tratí u ulice Spojovací, oblast MÚK Českobrodská, spojení v koridoru ulice Dřevčická a v prodloužení ulice V Olšinách směrem k terminálu Depo Hostivař.
 • c) Lokalita Prahy 10 – Nové Strašnice – zachování průchodu pro pěší a průjezd pro cyklisty v ulici Rabakovská a dále v ulici Povltavská, kudy vede páteřní cyklostezka.
 • d) Lokalita křižovatky ulic V Holešovičkách a Povltavská – zachování přechodu pro chodce v úrovni vozovky a zřízení přejezdu pro cyklisty přes ulici Povltavskou, mezi cyklostezkou A2 a areálem MMF UK.
 • e) Lokalita Bulovka – zachování či zlepšení průchodu a průjezdu v ose ulic Davídkova – Bulovka na stezku podél Vltavy C6, včetně řešení křížení s ulicí Povltavská a Zenklova. V celé lokalitě Davídkova – Bulovka – Zenklova – Palmovka – zachování stávajících podmínek pro pěší a cyklistickou dopravu.
 • f) Lokalita Libeň – zachování, resp. vznik bezpečného a moderního napojení ulice Bulovka s páteřní cyklotrasou A2 (tedy nikoli řešení v podobě podchodu se schodištěm).
 • g) Prověřit možnost vedení obou směrů LS v prostoru křižovatky U Kříže pod úrovní kruhového objezdu a ulice Prosecké. Při nutnosti vedení jednoho ze směrů nad úrovní kruhového objezdu a ulice Prosecká zvážit vedení v tubusu až do místa připojení na MO.
 • h) Zachovat prostupnost pro pěší z ulice Prosecká do ulice Zenklova, zejména k zastávkám tramvají. Prostupnost zachovat i během stavby. Zachovat prostupnost pro pěší a pro cyklisty z ulice Prosecká do parku v údolí Rokytky a dále na Palmovku. Prostupnost zachovat i během stavby.
 • i) Rozšíření propojení mezi cyklotrasou A2 a budovou MMF UK na východní straně křižovatky Povltavská – V Holešovičkách o cyklistickou dopravu.
 • j) Rozšíření cyklostezky A2 vedené podél ulice Povltavská na východ od ulice V Holešovičkách na šířku odpovídající významu této cyklistické trasy, tedy minimálně 4,5 metru.
 • k) Vyřešit napojení cyklotras A2 a A27 tak, aby nepřekonávalo schody ani jiné obdobné překážky.
 • l) Zachovat cyklistické propojení mezi ulicemi Bulovka a Davídkova a umožnit cyklistům průjezd v obou směrech.
 • m) Vyřešit křížení cyklotrasy A26 s ulicí Čuprova bez nutnosti vést kolo, zbytečně prodlužovat trasu po nájezdové rampě umístěné v nevhodném směru a otáčet se o 180° při nájezdu na tuto rampu (např. výstavbou vodního prostupu Rokytka společně s posuzovanými stavbami).
 • n) Vytvořit bezpečné cyklistické propojení Balabenky a ulice Českobrodská (plánovaná cyklotrasa A255) v ose komunikace Spojovací.
 • o) Vytvořit bezpečnou cyklistickou trasu v severojižním směru v celé ose posuzovaných staveb.
 • p) Vyřešit průjezd ulicí Zenklova pro cyklisty.
 • q) Integrovat cyklistickou dopravu na křižovatce U Kříže.
 • r) Vytvořit průchod pro pěší na obou stranách podjezdu pod železniční tratí na Kolín.
 • s) Vytvořit chráněný, souvislý průjezd bez bariér (schody, nutnost vést kolo, nesnížené obrubníky) přes Malešické náměstí pro plánované cyklotrasy A24 a A43.
 • t) Vytvořit chráněný, souvislý průjezd bez bariér (schody, nutnost vést kolo, nesnížené obrubníky) mezi MÚK V Olšinách a MÚK V Rybníčkách (plánovaná cyklotrasa A43).
 • u) Zachovat přístup z ulice Davídkovy k tramvajové zastávce Bulovka.”

 

Stavba 0094 (Balabenka – Štěrboholská radiála)

 

(0094/26) Před vlastním vypracováním dalšího stupně přípravné dokumentace (DÚR) prověřit podrobněji celý záměr (vybraná varianta, resp. kombinace předkládaných variant), porovnat a vyhodnotit ve variantách dopravně – organizačního a urbanistického řešení jednotlivých křižovatek a křížení (zejména MÚK V Olšinách, Českobrodská, Novovysočanská, ale také Balabenka, U Kříže a Vychovatelna v případě staveb MO č. 0081 a LS) tak, aby byly podmínky individuální a veřejné, resp. motorové a bezmotorové dopravy vyrovnané, kvalitativně srovnatelné. Zajistit u výsledného řešení, sloužícího jako podklad pro DÚR, odpovídající kvalitu veřejného prostoru a podmínky bezmotorové, resp. cyklistické dopravy v souladu s Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 0544 ze dne 29. 4. 2003 a č. 1776 ze dne 26. 10. 2010.

 

(0094/29) Znovu prověřit větev V7 tj. napojení ulice Rabakovské na Štěrboholskou radiálu (směr Štěrboholy) a zvážit její zařazení již do stavby MO č. 0094 na základě aktuální situace plánované zástavby území skladovými a výrobními areály v průmyslové zóně podél ulice Rabakovské a s tím spojeným nárůstem individuální automobilové a nákladní dopravy v této oblasti.

 

Stavba 8313 (Libeňská spojka)

 

Nespecifikováno, jsou zde ale podmínky ke splnění v rámci územního řízení.

 

Výběr podmínek, které je třeba splnit před ukončením územního řízení

 

(vše;0081/54) V územním řízení prokázat, že v době provozu MO a LS bude u všech obytných objektů splněn hygienický limit hluku pro chráněný venkovní prostor staveb pro den/noc, tj. 60/50 dB.

 

(vše;0081/59) Před zpracováním definitivní DÚR vyhotovit a porovnat různé varianty dopravního a prostorového řešení jednotlivých křižovatek a křížení zejména s cestami pro bezmotorovou dopravu, adekvátnímu připravovanému zlepšení podmínek pro dopravu motorovou (…)

 

(vše;0081/60) Prověřit přístupnost veškerých objektů v okolí záměru kvůli zachování přístupu pěší a cyklistické dopravy.

 

(vše;0081/61) Před zpracováním definitivní DÚR prověřit a navrhnout vhodné návaznosti na veřejnou dopravu tak, aby nabízely motorizovaným uživatelům komfortní napojení na veřejnou dopravu a využívaly navržené komunikace přímo pro veřejnou dopravu:

 • a) Prověřit a navrhnout umístění parkovišť P+R při přilehlých (stávajících či plánovaných) stanicích metra, železnice či jiné veřejné dopravy, včetně dopravního napojení na těleso okruhu.
 • b) Prověřit možnost umístění parkovišť K+R na tělese komunikace na všech kříženích s komunikacemi veřejné dopravy včetně nezbytných pěších napojení.
 • c) Zajistit řešení tunelů tak, aby neznemožňovalo vedení linek povrchové veřejné dopravy.
 • d) Prověřit umístění zastávkových zálivů v tělese komunikace pro případné vedení linek povrchové veřejné dopravy v tělese okruhu nebo v těsné návaznosti na něj, včetně nezbytných pěších napojení.

 

(vše;0081/62) Před zpracováním definitivní DÚR vyhotovit návrh (nebo návrhy) zklidnění komunikací, na kterých dojde ke snížení dopravní zátěže tak, aby zabránily opětovnému nárůstu dopravní zátěže na souběžných komunikacích. Návrhy zklidnění prezentovat místním obyvatelům, které zapojit vhodným způsobem do definice požadavků a charakterizace návrhů zklidnění.

 

(vše;0081/63) V souladu s Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 0544 ze dne 29. 4. 2003 a č. 1776 ze dne 26. 10. 2010 zapracovat do návrhu zklidnění odpovídající řešení pro cyklistickou dopravu.

 

Dopravně – organizační opatření

(vše, nečíslováno) Pro naplnění reálnosti uvedených předpokladů zapracovaných do dokumentace souboru staveb MO a LS je důležité schválení navrhovaných opatření usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1701 ze dne 21. 9. 2010.

 

Územní rozhodnutí pro stavby MO č. 0081, MO č. 0094 a LS lze vydat až poté, co hlavní město Praha organizační opatření uvedená v dokumentaci rozhodne, a to tak, aby začátek jejich platnosti byl nejpozději v den zprovoznění obou předmětných staveb.

 

Emisní zóny

(vše, 0081/236) Návrh zřízení oblastí se zákazem vjezdu vozidel nesplňujících požadavky emisní normy EURO 3, resp. EURO 4 na území Prahy.

 • a) zákaz vjezdu vozidel nesplňujících EURO 3 na území celé Prahy – mimo SOKP;
 • b) zákaz vjezdu vozidel nesplňujících EURO 4 do prostoru uvnitř MO.

 

Plošná regulace automobilové dopravy

(vše, 0081/237) Regulace v podobě snížení intenzity automobilové dopravy v ploše celého města pomocí zejména zpoplatnění (mýta). S regulací souvisí návrh následných opatření:

 • a) zřízení zpoplatnění komunikací v určité oblasti města (uvnitř MO pro veškerou dopravu, ve zbylé ploše Prahy včetně MO pouze pro nákladní vozidla), tím dochází k omezení tranzitní dopravy a nákladní dopravy, omezení noční dopravy;
 • b) zatraktivnění SOKP oproti komunikacím uvnitř města (zrušení poplatku na SOKP nebo jeho snížení oproti ostatním komunikacím města, resp. nastavení poplatků na MO a SOKP s dopadem na přesun tranzitní dopravy na SOKP);
 • c) regulace tranzitní nákladní dopravy i vnitroměstské nákladní dopravy na MO (rozšíření oblasti zákazu vjezdu vozidel těžších než 6 t na celou oblast uvnitř MO, zákaz vjezdu vozidel těžších než 12 t na komunikace MO);
 • d) zřízení oblastí s dopravním omezením pro vozidla, která nesplňují emisní normy EURO 3 a 4.

 

Z těchto podmínek zřetelně vyplývá, že legislativa ČR musí již před dokončením územního řízení umožňovat zřídit v Praze mýto pro osobní automobily a před dokončením územního řízení musí být také rozhodnuto o zřízení nízkoemisní zóny dle výše uvedené specifikace.

 

Závěrem

Ve čtvrtek 28. ledna jsme při setkání příznivců iniciativy na Praze 8 prezentovali stav přípravy Blanky 2 a její možné alternativy. Prezentaci (v PDF) naleznete zde.

Autor: Ing. arch. Tomáš Cach


Článek byl vydán v rámci projektu „Praha udržitelná“


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

 

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře