Auto*Mat poslancům: nezhoršujte ochranu lidí před hlukem z dopravy!

07. 05. 2015, Uncategorized @cs

Současný stav projednávání novely zákona o ochraně veřejného zdraví nás nutí obrátit se na členy Poslanecké sněmovny přiloženým otevřeným dopisem. Současně žádáme vás –příznivce našeho sdružení, abyste pomocí tohoto dopisu oslovili poslance a požádali je o totéž: odmítnutí pozměňovacího návrhu k novele zákona o ochraně veřejného zdraví v podobě § 31, odst. 3.

Vzorový dopis použitelný pro odeslání si můžete stáhnout zde.

V Praze dne 6. května 2015

Vážený pane poslanče, vážená paní poslankyně,

jménem iniciativy Auto*Mat si Vás dovoluji požádat, abyste na nadcházející schůzi sněmovny odmítli pozměňovací návrh k novele zákona o ochraně veřejného zdraví (sněmovní tisk č. 270), který fakticky ruší limity na ochranu lidského zdraví před hlukem.

Stávající zátěž populace hlukem je už nyní neúnosná, hlavním zdrojem hluku je přitom zejména silniční doprava. Pozměňovací návrh předložený výborem pro zdravotnictví nově umožňuje provozovatelům nadměrného zdroje hluku nedodržovat venkovní hlukové limity. Konkrétně navrhuje do § 31 novely zákona o ochraně veřejného zdraví doplnit nový odst. 3 ve znění: „Pokud osoba uvedená v odstavci 1 zjistí, že po realizaci všech opatření, která provedla na základě časově omezeného povolení podle odstavce 1, nelze dále v rozumně dosažitelné míře zajistit, aby hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb byly dodrženy, může požádat příslušný orgán ochrany veřejného zdraví o vydání časově neomezeného povolení k jeho používání nebo provozu…“

Obecný postoj iniciativy Auto*Mat k ochraně zdraví před následky dopravy (hluk, emise) je takový, že předpisy by měly být účinné tam, kde je to zapotřebí. Opatření k ochraně populace před hlukem by tudíž neměla nepřímo podporovat další zvyšování hlukové zátěže ze silniční dopravy třeba tím, že komplikují stavbu „města krátkých vzdáleností,“ zřizování tramvajových a železničních tratí, apod.

Nicméně vzhledem k tomu, že:
1) stávající legislativa v oblasti ochrany před hlukem je už nyní vykládána směrem k nedostatečné ochraně obyvatel i v případech, kdy veřejný zájem na omezení hlukové zátěže jednoznačně převažuje nad veřejným zájmem hlukovou zátěž opravňujícím,
2) instituce povinné chránit obyvatelstvo před nadměrným hlukem nebo zodpovědné za hlukovou zátěž často nekonají nebo konají málo a
3) z principu předběžné opatrnosti,
se domníváme, že pozměňovací návrh v podobě předložené výborem pro zdravotnictví není změnou k lepšímu.

Zhoršení dopadů hluku na obyvatele jednoznačně převáží dílčí pozitivum, kterým je snazší realizace staveb určených pro veřejnou dopravu v městském prostoru. Především proto, že bude současně usnadněna i výstavba komunikací pro silniční dopravu; ta však obyvatele měst zatěžuje dalšími doprovodnými negativními vlivy.

Jsme si vědomi komplikovanosti situace, kdy je zvlášť v městském prostředí velmi obtížné dosáhnout požadovaných hlukových limitů mimo budovy. Jsme ale přesvědčeni, že takovýto „bianco šek“ na trvalou výjimku pro hlukové limity mimo budovy, daný bez ohledu na způsob využití vnějšího prostředí (ulice nebo soukromý pozemek) a charakter zdroje hluku (veřejná vs. individuální doprava), není pro nastavení společensky únosné regulace nadměrné hlukové zátěže vhodný. Problematika ochrany obyvatelstva před hlukem si dlouhodobě lepší řešení žádá, tento návrh ale nejde správnou cestou.

Proto si Vás dovoluji požádat o zamítnutí uvedeného pozměňovacího návrhu.

Děkuji za zájem, který tomuto tématu věnujete.

S pozdravem

Vratislav Filler,
člen výkonné rady Auto*Matu.

Auto*Mat, Bořivojova 108, 130 00 Praha 3 – Žižkov.
Tel. 776 362 395, vratislav.filler@auto-mat.cz

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře