Nový pražský rozpočet a koaliční program – svítá na lepší časy?

24. 02. 2015, Uncategorized @cs

Pražské zastupitelstvo dne 19.2. schválilo rozpočet Prahy na rok 2015 i programové prohlášení pražské koalice. Podívejme se na ně blíže z hlediska dopravy.

Přestože můžeme na výdajové stránce nedávno schváleného rozpočtu vidět pozitivní trendy, bohužel ani tento rok nebude Praha štědrá ke svému veřejnému prostoru a bezmotorové dopravě – na tu se oproti minulému roku investice nijak nenavýší. Rozpočet také nepočítá s doprovodnými opatřeními, která by kompenzovala negativní dopady zprovoznění tunelu Blanka na dopravní systém pražského regionu.

Na druhou stranu, rozpočet je snazší změnit než schválit – v rozpočtu není určeno, na co budou použity nevyčerpané prostředky z loňského roku a tak ještě neberme nepřítomnost určité položky jako definitivní.

Celkové výdaje na dopravu jako takovou budou letos opět skromnější kvůli přetrvávajícím výdajům na tunel Blanka. Znepokojení začíná vyvolávat i nárůst kompenzace provozu veřejné dopravy. Vinu za nevyčlenění dostatečných prostředků na kapitoly v oblasti bezmotorové dopravy však nese také trestuhodně nečinná Technická správa komunikací, která na rok 2015 nepřipravila dostatek projektů. Zvlášť v oblasti cyklistické dopravy je připravenost na tento rok tak slabá, že pokud se s hotovými projekty nepřihlásí městské části, nepostaví se zřejmě vůbec nic. Přitom investice do menších záměrů na více místech by v souhrnu měly pro život v Praze větší pozitivní dopad než nalití většiny peněz do několika velkých projektů.

Právě proto, že příprava těchto „menších záměrů” v posledních letech pokulhávala, by navýšení výdajů v kapitolách BESIP, veřejný prostor, chodníkový program nebo cyklostezky – a to v řádu srovnatelném třeba jen s letošní útratou za průzkumnou štolu Radlické radiály – bylo jednoznačnou politickou deklarací priorit nového náměstka pro dopravu Petra Dolínka, který jinak v oblasti bezmotorové dopravy avizuje jednoznačnou změnu kurzu k lepšímu.

Málo peněz půjde pravděpodobně také na přípravu nových tramvajových tratí. To je dáno tím, že řada tramvajových tratí, jež by za přípravu stály, není v platném územním plánu. V některých lokalitách by bylo vhodné zainvestovat i do samostatných pruhů pro autobusy, neboť možnosti vyhrazování pruhů na stávajících komunikacích jsou za současné legislativy téměř vyčerpány. Preference veřejné dopravy by si v rozpočtu hlavního města zřejmě pro příště zasloužila zvláštní položku.

Co přesně ovšem nyní Dopravní podnik připravuje, se nedozvíme, jeho rozpočet totiž stále není (narozdíl od rozpočtu hlavního města) veřejný.

V otázce financování veřejné dopravy se obáváme, že další snižování (již tak dlouho nezvyšovaného) jízdného nepřinese veřejné dopravě více cestujících a spíše zvýší její provozní výdaje, které jsou značně vysoké už dnes.

Za zbytečné výdaje považujeme také některé sporné projekty lávek a podchodů pro pěší. Například lávku přes Chlumeckou ulici je možné nahradit levnější úrovňovou alternativou v souladu s Manuálem tvorby veřejných prostranství, což by zároveň přineslo i úspory za následnou údržbu a opravy lávky. V této souvislosti za nevhodný považujeme např. i projekt Zelená Malovanka, jenž podle nás za více než 100 mil. Kč nemá dostatečné přínosy. Nejvážnější výhrady jsme měli k podchodům v ulici Partyzánská (viz dále).

Změny v rozpočtu

Na základě analýzy rozpočtu jsme původně navrhovali změnit alokaci u celkem 185,5 mil. Kč v investiční části kapitoly doprava. Po řadě jednání jsme ale z návrhu vyřadili všechny položky, kde se objevily pochybnosti o prosazení změn (věci již nasmlouvané apod.). K některým položkám rozpočtu se přímo na zastupitelstvu jménem Auto*Matu vyjádřil náš zástupce Marek Bělor.

Za Auto*Mat vyjádřil nesouhlas s rekonstrukcí Libeňského mostu v podobě, která počítá s jeho rozšířením na dva pruhy v každém směru. Tato úprava, proti které se staví i Klub za starou Prahu, IPR a dotčené městské části Praha 7 a 8, je zcela zbytečná a Prahu bude stát stamiliony Kč navíc.

Za šťastnou nepovažujeme ani výstavbu sporné komunikace Komořany – Modřany, kterou využijí jen auta. Tyto prostředky by bylo mnohem vhodnější přesunout na přípravu tramvajové trati do Komořan.

Také nechápeme, proč se v rozpočtu objevila příprava tzv. „Blanky 2″ (Městský okruh v úseku Pelc-Tyrolka – Balabenka– Spojovací – Štěrboholská radiála), když se současně připravují alternativní řešení ulicemi  V Holešovičkách, Kbelská a Průmyslová.

A konečně za nadbytečné považujeme i uvažované ražení podchodů podél stávajícího podjezdu ulice Partyzánské pod holešovickým nádražím, jež by městskou kasu stálo 220 milionů korun. Jedná se o technokratickou a principům „Smart city“ neodpovídající stavbu, která navíc nebude mít pozitivní dopad ani na plynulost automobilové dopravy (smyslem podchodů je vměstnat sem dva pruhy pro auta místo jednoho. Pikantní je, že tato úprava se mohla realizovat už v roce 2012 při rekonstrukci železniční tratě odhadem za čtvrtinu současné ceny. Tehdy to ale primátor Svoboda v rámci osekávání zbytečných výdajů na Blanku odmítl.).

Náš konečný návrh převést 30 milionů z podchodů Partyzánská na BESIP (položka BESIP má totiž jako jedna z mála dostatek projektů k realizaci, protože opatření na zvýšení bezpečnosti pěších se odkládaly řadu let) si osvojili zastupitelé Pirátů a prezentovali jej v rámci svého balíčku na změny v rozpočtu hlavního města. Návrh sice nebyl přijat, ale jednáme dále. O smysluplnosti záměru totiž pochybuje i městská část.

Programové prohlášení: Krok správným směrem

Na zastupitelstvu také Rada HMP zveřejnila své programové prohlášení. Mimo jiné v něm vedení Prahy slibuje, že:

(v závorkách je vyjádření Auto*Matu)

– bude stavět nové tramvajové tratě na území hl. m. Prahy (připravenost je v současnosti velmi nízká a překážky v přípravě nových tramvajových tratí naznačují, že bude velmi obtížné do roku 2018 zahájit i výstavbu nejzásadnějších záměrů),

– více zapojí železniční dopravu do dopravního systému uvnitř hlavního města Prahy,

– bude preferovat tramvaje a autobusy (tento bod nabízí mnoho výkladů, domníváme se, že se jedná o deklaraci větší preference veřejné dopravy pomocí preferenčních opatření v ulicích),

– zpracuje celkovou dopravní koncepci hlavního města Prahy – tzv. dopravní masterplán (považujeme za úspěch – zadání dopravního masterplánu chápeme jako nezbytný prvek ucelené dopravní a rozvojové koncepce Prahy),

– prosadí opatření vedoucí ke zklidnění severojižní magistrály v celé délce (považujeme za velký pokrok),

– zajistí participaci veřejnosti při přípravě a pořizování všech úrovní územně plánovací dokumentace,

– zastaví úbytek zelených ploch,

– podpoří vysokorychlostní tratě,

– rozšíří počet záchytných parkovišť typu P+R a B+R (pokud nejsou podzemní či nadzemní, jsou P+R relativně levná),

– zavede nízkoemisní zónu na území hlavního města Prahy,

– posílí podporu cyklistické dopravy tak, aby se stala plnohodnotným způsobem dopravy po hlavním městě Praze a odlehčila jiným druhům dopravy (považujeme za velký pokrok),

– bude realizovat koncepci „Praha bezbariérová“ (u metra bude záležet na penězích a u zastávek tramvají na chytré koordinaci),

– bude podporovat bikesharing, carsharing a elektromobilitu.

Do večerních hodin se (z dopravních témat) nejvíce diskutovalo o zlevnění jízdného nebo dle kritiků příliš vágně deklarované podpoře výstavby metra D. Na řadu přišel i zmíněný masterplán, který bude potřeba přijmout zhruba do dvou let s ohledem na dotace EU. Bývalý primátor Tomáš Hudeček ale překvapivě prohlásil, že IPR a TSK už svou koncepci mají a masterplán tedy není potřeba.

Pravice také mimo jiné kritizovala, že si prohlášení dává za cíle měnit „modal share“ (poměr jednotlivých druhů dopravy). Pro zajímavost, šéf pražské ODS Filip Humplík označil koaliční prohlášení za příliš levicové.

Je škoda, že programové prohlášení neobsahuje deklaraci řešení dopravních dopadů zprovoznění tunelu Blanka, zejména s ohledem na centrum města. I tak se ale jedná o nejprogresivnější programové prohlášení od sametové revoluce.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře