Strany slibují řešení dopravy, na velké investice ale nebudou peníze

14. 10. 2010, Uncategorized @cs

Přestože politické strany mluví před volbami o hospodárnosti, prověření sporných zakázek a slibují stop betonování, povolební pražská realita se od té dnešní nemusí moc lišit. Vyplývá to z analýzy slibů politických stran, kterou zveřejnila iniciativa Auto*Mat. Ať už volby vyhraje kdokoliv, bude mít v příštích čtyřech letech značně omezené možnosti. Na velké investice nebude mít Praha peníze.

 • ODS odmítá o svém programu komunikovat, má špatné výsledky za posledních 20 let. Nejasný výhled do budoucnosti. Dílčí a nekoncepční rozvoj veřejné dopravy. Převážná část investic vede k rozvoji individuální automobilové dopravy.
 • TOP 09 přichází do pražské politiky jako nováček, přiznává, že na řadu problémů nemá jasný názor a slibuje jejich důkladné prověření. Možnost zlepšení i stagnace. Ve svých vyjádřeních klade důraz jak na rozvoj MHD, tak i nutnost dalších masivních investic do automobilové dopravy.
 • VV ve svých vyjádřeních klade důraz jak na rozvoj MHD, tak i nutnost dalších masivních investic do automobilové dopravy. Chtějí přehodnotit a zlevnit projekt pokračování městského okruhu.
 • ČSSD klade vysokou prioritu na rozvoj veřejné dopravy. Chce omezit automobilovou dopravu, se zavedením efektivních opatření ale ve svém volebním období nepočítá.
 • SZ / SNK-ED slibují podporu veřejné dopravy. Nabízejí zásadní skok v rozvoji příměstské železnice a cyklistické dopravy. Počítají s efektivním zklidněním automobilového provozu.

Řešení dopravní situace v Praze podle názoru Auto*Matu dlouhodobě brání dva bloky. Prvním je dálniční průtah městem v podobě severojižní magistrály. Druhým je obětování všech městských peněz na výstavbu vnitřního dálničního okruhu, což způsobuje chudnutí Prahy a zastarávání MHD. Nové zastupitelstvo bude mít na investice do dopravy po celou dobu svého vládnutí maximálně 40 miliard korun. To je zhruba tolik, kolik nás bude stát tunel Blanka. Je proto iluzorní voličům slibovat, že dopravní problémy Prahy se vyřeší až po dostavbě obou dálničních okruhů a radiál. To je práce na desítky let a investice v řádu stovek miliard.

Praha potřebuje postavit chybějící části vnějšího okruhu, zklidnit provoz aut v centru a masivně investovat do veřejné dopravy. K tomu je však podle volebních programů okamžitě připravena přikročit pouze koalice Strany zelených a Sdružení nezávislých kandidátů – Evropští demokraté. Ostatní strany změny většinou podmiňují různě náročnými novými stavbami.

ODS ukázala svůj přístup k řízení Prahy dostatečně jasně v praxi. O programu pro další období odmítá komunikovat s veřejností. Naproti tomu TOP 09 a VV přicházejí jako nové strany a přiznávají, že na některé problémy nemají jasný názor. Deklarují však vůli se dopravou zodpovědně zabývat, hledat řešení prospěšná pro město a při rozhodování brát v potaz názor občanů, což vnímáme jako příslib zásadní proměny v řízení Prahy.

O zklidnění severojižní magistrály, která vystavuje zhruba desetinu Pražanů životu v hluku a v nadměrně znečištěném ovzduší, vážně uvažují ČSSD, TOP 09 a koalice SZ/SNK ED. TOP 09 a ODS se přiklánějí ke stavbě tunelu u Národního muzea, VV chtějí raději nejdříve postavit Městský okruh.

Auto*Mat se na počátku předvolební kampaně obrátil na 5 nejsilnějších politických stran podle předvolebních průzkumů ze srpna 2010. Předal stranám soubor čtyřiceti doporučení pro dopravní politiku a požádal je o postoj k řešení konkrétních problémů. Poté uspořádal veřejné debaty, kde mohli lídři politických stran vysvětlit své postoje voličům. Výslednou analýzu Auto*Matu doplňuje hodnocení volebních programů.

Jak chtějí postupovat politické strany po volbách v oblasti pražské dopravy?

ODS

Žádný z lídrů ODS ani po opakovaných urgencích neposkytl odpovědi na dotazník iniciativy Auto*Mat a s jednou výjimkou se ani nikdo z ODS neúčastnil veřejných debat. Proto bylo možné hodnotit pouze volební program strany, který je však málo konkrétní a na mnohé zásadní otázky nedává odpovědi. Zkušenosti z minulých období ukazují, že ODS klade hlavní důraz na projekty rozvoje automobilové dopravy („Za Prahu průjezdnější“) a MHD rozvíjí pouze dílčím a nekoncepčním způsobem.
Uvolnit veřejný prostor od nadměrného počtu aut je podle ODS možné až po výstavbě městského okruhu, stejně tak zavedení mýtného a zklidnění magistrály (2020 a dále).

TOP 09

TOP 09 si je vědoma potřebnosti rozvoje veřejné dopravy. Za prioritu nicméně považuje také vysoké investice do silničních staveb. Strana hodlá pokračovat v rozvoji cyklodopravy a podporuje zklidnění automobilového provozu. Konkrétní postup a účinnost opatření ke zklidňování automobilové dopravy však není zřejmá.

 • Veřejná doprava: Prioritami jsou metro D, tramvaje na Václavské náměstí, preference MHD v křižovatkách a vyhrazenými pruhy. Kladou důraz na snížení bariérovosti veřejné dopravy. Uvažuje o zdražení jízdného.
 • Veřejný prostor: Revize, sjednocení a rozšíření zón placeného stání. Magistrálu chtějí zklidnit dílčími kroky po předchozí úpravě v organizaci dopravy. Mýtné zvažují jako jeden z možných nástrojů v souvislosti s dokončením městského okruhu (2020 a dále).
 • Cyklistická doprava: Pokračování v současném trendu rozvoje cyklodopravy.
 • Zdraví a životní prostředí: TOP 09 prosazuje lepší dopravní plánování. Dílčí opatření: tiché povrchy, protihlukové stěny, izolační zeleň.

ČSSD

ČSSD klade vysokou prioritu na rozvoj veřejné dopravy. Chce omezit automobilovou dopravu, se zavedením efektivních opatření ale ve svém volebním období nepočítá.

 • Veřejná doprava: Priority: rychlodráha na letiště a do Kladna, metro D, tramvajová trať Budějovická – Dvorce a Želivského – Jižní město, urychlený nákup nízkopodlažních tramvají a autobusů, 10 000 nových míst P+R. Nezdraží jízdné.
 • Veřejný prostor: Revize, sjednocení a rozšíření zón placeného stání. Zklidnění magistrály bez nutnosti výstavby tunelu u Muzea.
 • Cyklodoprava: Pokračování v současném trendu rozvoje cyklodopravy. Nárůst cyklodopravy na 2 – 4 % objemu pražské dopravy. Na cyklodopravu min. 1% dopravního rozpočtu města.
 • Zdraví a životní prostředí: Efektivní regulaci automobilů podmiňuje ČSSD dostavbou okruhů (2020 a dále). Preferuje výstavbu protihlukových stěn namísto snižování rychlosti aut.

VV

VV jsou si vědomy potřebnosti rozvoje veřejné dopravy, nicméně zvažují vysoké investice do silničních staveb, čímž možnost významného zlepšení MHD podvazují. Zlepšení veřejného prostoru svazuje strana s dokončením Pražského a městského okruhu, čímž výrazné změny odsouvá na období 2025 a dále. Připouští potřebu revize současné podoby městského okruhu.

 • Veřejná doprava: Priority: rychlodráha na letiště a do Kladna, metro D, tramvajová trať Budějovická – Dvorce, Želivského – Jižní město a tramvaje na Václavském náměstí. Preference MHD v křižovatkách s vyhrazenými pruhy.
 • Veřejný prostor: Revize, sjednocení a rozšíření zón placeného stání. Mýtné a zklidnění magistrály je podle VV možné až po dokončení obou okruhů (2025 a dále). VV plánují víkendové uzavírky atraktivních ulic na promenády a revizi městského okruhu s cílem snížit cenu a zátěž životního prostředí.
 • Cyklodoprava: Na cyklodopravu 1 % dopravního rozpočtu. Větší váha cyklistické dopravy na odboru dopravy MHMP a v Radě HMP.
 • Zdraví a životní prostředí: Dílčí opatření: protihlukové stěny, izolační zeleň. Zváží nízkoemisní zóny minimálně pro nákladní automobily. Důraz na dopravní výchovu ve školním věku. Vznik mikroparků a zelených vnitrobloků.

SZ / SNK-ED

Koalice SZ a SNK-ED nepodmiňuje zklidňování automobilové dopravy dokončením obou automobilových okruhů. Chce přistoupit k pozvolnému zavádění efektivních nástrojů k omezení městského automobilismu na přijatelnou míru. Podporuje veřejnou a cyklistickou dopravu. Za klíčový přínos pro budoucnost Prahy považuje rozvoj městské železnice.

 • Veřejná doprava: Priority: rychlodráha na letiště a do Kladna, výrazný rozvoj městské železnice, metro D, tramvajová trať Budějovická – Lihovar, Želivského – Jižní město a tramvaje na Václavském náměstí. Nákup autobusů na zemní plyn. Komfort v MHD pomocí klimatizace a wi-fi.
 • Veřejný prostor: Přeměna vyhrazených zón placeného stání na smíšené zpoplatněné zóny. Mýtné zprvu na území Pražské památkové rezervace s dopravními opatřeními v širší oblasti. Přeměna magistrály a Smetanova nábřeží na městský bulvár. Vyjednávací tým pro rychlé postavení vnějšího okruhu. Zastřešení trojské části městského okruhu. Vyhodnocení zátěží nových staveb.
 • Cyklodoprava: Nárůst cyklodopravy na 5 % objemu pražské dopravy. Na cyklodopravu 250 mil. Kč ročně (přibližně 1 % dopravního rozpočtu). Integrace pozice cyklodopravy do Odboru dopravy MHMP. 800 stojanů pro kola místo parkovacích stání před přechody pro chodce.
 • Zdraví a životní prostředí: Zavedou nízkoemisní zóny postupně od Pražské památkové rezervace přes širší centrum k okraji města. Vytvoří podmínky pro systém car sharing. Nová zástavba pouze na brownfieldech, nikoli místo zeleně.

Kolik bude mít budoucí primátor peněz v pokladně?

Výhled do rozpočtu Prahy 2010–2014

Praha může investice do dopravní infrastruktury financovat v zásadě ze čtyř zdrojů: vlastními prostředky, s přispěním státního rozpočtu (železnice, vnější okruh), s přispěním evropských fondů (veřejná doprava) a systémem PPP.

Vlastních prostředků má Praha přibližně 10 miliard Kč ročně, ovšem pokud dojde k avizované novelizaci zákona o rozpočtovém určení daní, hrozí snížení rozpočtu. Druhá nejsilnější koaliční vládní strana TOP 09 uspěla v parlamentních volbách s podporou „Starostů“, jejichž cílem je mj. snížit disproporci v daňovém přerozdělení mezi malými a velkými obcemi. Přestože konkrétní návrh nového znění zákona není znám, Praha by měla počítat s možným poklesem rozpočtu.

Praha nyní platí výstavbu tunelu Blanka, za který zbývá v letech 2010 – 2012 zaplatit přibližně 20 mld. Kč. Tunel by měl být hotový k datu 12. 12. 2012 a bude znamenat dokončení celé západní větve vnitřního městského okruhu, který spojí severojižní magistrálu na severním a jižní konci.

Státní rozpočet prochází balíčkem úspor a pražskou infrastrukturu hodlá stát nyní podpořit pouze ve výstavbě části vnějšího Pražského okruhu, konkrétně úseku 511 mezi Modleticemi a Běchovicemi (úsek mezi D1 a silnicí I. třídy 12).

Evropské fondy čerpá Praha při výstavbě metra A do Motola. Jsou připravené dílčí projekty k modernizaci tramvajových tratí, nicméně další stavby dnes evropské peníze nepokrývají. Silniční stavby (vnitřní a vnější okruh) nemohou v současné podobě evropské zdroje podpořit, protože projekty nevyhovují standardům EU na ochranu lidského zdraví a životního prostředí.

Systém PPP je pro Prahu velkou neznámou. První pokus o zapojení soukromé firmy do realizace městského projektu – Opencard – skončil naprostým fiaskem. Systém PPP může každopádně fungovat pouze jako způsob dalšího zadlužení města – soukromý investor zaplatí stavbu a město mu v dalších 20 a více letech stavbu splácí zpravidla formou poplatků za užívání.

Jaké stavby slibují politické strany a co je reálné?

Následující odhad bere v potaz maximální (spíše nadhodnocené) rozpočtové možnosti Prahy (15 miliard Kč za rok) a deklarované priority jednotlivých politických stran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: odhad v tabulce počítá s tím, že Praha bude mít na investice ročně 15 miliard korun, což je extrémně příznivý a nadhodnocený předpoklad. Rozpočet zatím nikdy nepřekročil 12 miliard a není žádný důvod se domnívat, že v následujících letech tomu bude jinak.

Zdroj tabulky: Auto*Mat

Investiční možnosti Prahy

Praha je schopna generovat ročně na investice do rozvoje přibližně 10 miliard Kč. Dokládá to analýza rozpočtů z let 2004 až 2010 (údaje v tabulce v miliardách Kč).

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj dat v tabulce: Magistrát hlavního města Prahy

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře